Wetenschappelijk

 • 1981 referaat ‘Rhijnvis Feith en Nicolaas Beets en hun houding te­genover de dood’ tijdens kandidatencollege ‘Het gedenkschrift van James Loudon’ aan Rijks­universiteit Groningen.
 • 1987 referaat ‘Het narrativisme als theorie over de geschiedkun­di­ge in­terpretatie van het verleden’ voor postdoctoraal séminaire aan Eras­mus Universi­teit Rotter­dam.
 • 1987 referaat ‘Denken over de dood. Totstandkoming en uitvoering van de Begrafeniswet van 1869 in Nederland’ voor postdoctoraal séminaire aan Erasmus Universi­teit Rotter­dam.
 • 1988 dialezing ‘Van zondebesef naar ziekteproces: de dood van­uit historisch per­spectief’ voor studium generale Katho­lieke Uni­versiteit Bra­bant in Tilburg.
 • 1990 referaat ‘Op zoek naar pressiegroepen, politici en plannen in ver­band met de regulering van de dood. De methodologie van het pro­mo­tieonderzoek ‘De houding tegenover de dood gezien vanuit de over­heidsbe­moeiing met de lijkbezorging in Nederland gedurende de periode 1748-1915’ tijdens collo­quium ‘Negentiende-eeuwse ge­schie­denis’ aan Rijksuni­versiteit Groningen.
 • 1990 lezing ‘Denken over het redden van drenkelingen. Het Neder­land­se ver­toog over schijndood in de tweede helft van de achttiende eeuw’ tij­dens congres ‘Geschiedenis en ziekte: beleving, bestrij­ding en beeldvor­ming’ aan Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 1992 lezing ‘Van dreigend springtij tot rots in de branding. Ka­tho­liek Nederland en de Begrafeniswet gezien vanuit enkele ge­rucht­ma­ken­de uit­vaar­ten in de periode 1869-1919’ tijdens congres ‘Con­fes­si­o­ne­len en de percep­tie van vernieuwing. Nederlandse en Belgi­sche waarne­mingen van een andere tijd, 1870-1940’ in Konferentie- en Studiecen­trum Ber­gen in Vught.
 • 1992 lezing ‘Ruimte voor rouwen. Verplaatsing van begraafplaatsen en ver­nieuwing van gedenktekens in Nederland gedurende de periode 1790-1875’ tijdens themadag ‘Hersenspinsels. Collectieve Waarneming Col­lec­tief Geheu­gen’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 1992 lezing ‘Burial law as view-point towards death’ tij­dens Bi­na­tio­nal Re­search Seminar of Graduate Students in Bielefeld.
 • 1993 referaat over promotieonderzoek voor postdoctoraal séminai­re aan Eras­mus Universi­teit Rotter­dam.
 • 1993 dialezing ‘Drenkelingen op het droge. De strijd tegen schijndood in Nederland’ voor de Medisch-Historische Club van de Ka­tholieke Universiteit Nijme­gen.
 • 1997 lezing met dia’s ‘De versierde viezerik. Het Janusgezicht van de dood’ voor studium generale ‘Dood, sterven en rouw’ Uni­versiteit Utrecht.
 • 1998 lezing ‘De dimensionale dood’ bij opening tentoonstelling ‘Naar het lijk’ in Teylers Museum in Haarlem.
 • 1999 referaat over promotieonder­zoek voor postdoctoraal séminai­re Cultuurgeschiedenis aan Vrije Universi­teit Amsterdam.
 • 2002 dialezing ‘Tussen zielloos en bezield. Funeraire archi­tectuur in historisch perspectief’ voor symposium ‘Situering en archi­tectuur van funeraire functies in een veranderende samenleving’ in het Neder­lands Ar­chitectuurinstituut in Rotterdam.
 • 2002 dialezing ‘Doodse dingen. Funeraire cultuur in land­schappelijk verband’ voor Studiedag Funerair Erfgoed van Konink­lijke Neder­landse Oud­heid­kundige Bond, Rijksdienst voor de Monumen­tenzorg, Ver­eniging de Tere­binth en de Landelijke Organisatie van Begraafplaat­sen in Pie­terskerk te Utrecht.
 • 2003 medewerking aan studiedag ‘Verantwoord omgaan met funerair erfgoed’ Landelijke Organisatie van Begraaf­plaatsen, Vereni­ging de Terebinth en de Rijksdienst voor de Monumen­tenzorg in Dor­drecht.
 • 2008 powerpointpresentatie over proefschrift voor onderzoeksgroep Refiguring Death Rites aan Radboud Universiteit Nijmegen.
 • 2008 college met powerpointpresentatie over funeraire cultuur voor studenten Religiewetenschappen aan Radboud Universiteit Nijmegen.
 • 2008 lezing ‘Burial law as view-point towards death’ en voorzitten dagdeel tijdens conferentie ‘Making Sense of: Dying and Death’ in Salzburg.
 • 2009 presentatie met Marga Altena van onderzoeksproject ‘Funerary culture, liminality and civil religion in the Netherlands’ voor onderzoeksgroep Culture, Religion and Memory van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • 2009 ‘Fallen soldiers. Personal and national identity in the Netherlands’ en voorzitten dagdeel tijdens Death Dying & Disposal 9 Conferentie ‘Emotion and identity in death, dying and disposal’ in Durham.
 • 2011 ‘A place to mourn. The secularization of funeral landscapes in the Netherlands’ tijdens Death, Dying & Disposal 10 conferentie ‘Changing European Death ways: new perspectives in death studies’ in Nijmegen.
 • 2012 exposé ‘Aan deze zijde van de dood. Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576-2010’ voor promotieplechtigheid in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 • 2014 lezing ‘Miasma and musing. Hygiene, memory and the disposal of the dead in the city of Groningen, 1825-1835’ tijdens de Expert Meeting on Cemetery Studies aan Rijksuniversiteit Groningen.
 • 2015 powerpointpresentatie ‘Vernieuwing van de voorlichting. De crematiebeweging en haar propaganda’ voor de vrienden van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
 • 2019 powerpointpresentatie ‘Doodsaai? De toekomst van de funeraire cultuur in het verleden’ en deelname discussie in kader symposium ‘Post-Mortemisme. Wat doen we met ons lichaam na de dood’ voor Spui25inspe van de Universiteit van Amsterdam.