Wetenschappelijk

 • Medewerking aan Kamp­huis, P.H. Het drama bij Wassenaarse Slag febru­ari 1944. Am­ster­dam, 1985.
 • Met Kamphuis, P. ‘Die Niederlande und der Erste Welt­krieg’ ­in: J. Roh­wer, ed. Neue Forschungen zum Ersten Weltkrieg. Li­teraturbe­rich­te und Biblio­graphien von 30 Mitgliedstaaten der “Commission In­ter­nati­onale d’Histoi­re Militaire Comparée”. Schriften der Bibliothek für Zeitge­schichte XXV. Ko­blenz, 1985.
 • ‘Een levendige discussie: Philippe Ariès en Michel Vo­velle over de ge­schiedenis van de dood’. Groniek, XX (1987) 69-75. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Op zoek naar zekerheid omtrent de dood. Totstandko­ming en uit­voe­ring van de Begrafeniswet van 1869 in Neder­land’. Gro­niek, XX (19­87) 98-109. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Gedenkstenen voor het sterven in stilte. Een geschiede­nis be­tref­fende het doodgaan van militairen uit het Ne­der­land­se leger in de pe­riode 1740-1839’. Mededelingen van de Sectie Mili­taire Ge­schiede­nis Land­machtstaf, X (1987) 18-69.
 • Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de be­graaf­plaats Oud Eik en Duinen te ‘s-Gravenhage. Kampen, 1990.
Stilleven in steen
Dit boek is geschreven in opdracht van de Haagse uitvaartonderneming ‘t Statenhuys die indertijd eigenaar was van begraafplaats Oud Eik en Duinen.
 • ‘Lasten en baten rond het redden van drenkelingen. De financiële fac­tor binnen het Nederlandse vertoog over schijndood in de tweede helft van de achttiende eeuw’. Tijdschrift voor Sociale Geschiede­nis, XVII (1991) 271-294.
 • ‘Money and medals for saving the drowned. The financial factor in Dutch discours on apparent death du­ring the second half of the eighteenth century’ in: Binneveld, H. en Dekker, R., ed. Curing and insuring. Essays on illness in past times: the Netherlands, Belgi­um, England and Italy, 16th-20th centuries. Proceedings of the Con­ference Illness and History Rotterdam, 16 November 1990. Publicati­ons of the Faculty of History and Arts IX. Hilversum, 1993.
 • ‘Aardse begrenzing van bloeddorst en ademnood. De vam­pier als fysi­o­lo­gi­sche pendant van de drenkeling’. Holland, XXVI (1994) 35-62. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Lijkbezorging buiten geijkte kaders. Katholiek Nederland en de Be­gra­feniswet gezien vanuit twee geruchtmakende uitvaarten in de pe­rio­de 1869-1919’ in: Wolffram, D.J., ed. Om het Christelijk ka­rakter der natie. Confessionelen en de modernisering van de maat­schappij. Am­ster­dam, 1994.
 • ‘Een opgehouden begrafenis. Strubbelingen rond de modernisering van de lijkbezorging te Broeksittard krachtens de Begrafeniswet van 1869’ in: Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold. XVII. Sit­tard, 1996.
 • ‘Een koud kunstje? Hedendaags lijkbezorgingsrecht vanuit histo­risch perspectief’ in: Carpay, W.; Capaan, N. en Heyink, H. Midden in het Leven staan we in de Dood. Amsterdam, 1996.
 • ‘Een treffen in kerstsfeer. De kerst­man als splijtzwam in de ka­tho­lieke zuil, 1953-1959’. Volkskundig Bulle­tin, XXII (1996) 299-329.
 • Haarle’s hang naar eigenheid. Sporen in het zand ten westen van de Sallandse Heuvelrug. Haarle, 1997.
Haarle's hang naar eigenheid
Dit boek is geschreven in opdracht van Stichting Marke Haarle.
 • ‘De versierde viezerik, het Janusgezicht van de dood’ in: Haakma, S. ed., Sterven, Dood en Rouw. Utrecht, 1997.
 • ‘Van effigie tot fotoboek. Het doodsportret in de publieke en priva­te sfeer’ in: B.C. Sliggers, Naar het lijk. Het Nederlandse doodspor­tret 1500‑heden. Zutphen, 1998.
 • Vuurproef voor een grondrecht. Koninklijke Vereniging voor Faculta­tieve Crematie 1874-1999. Zutphen, 1999.
Vuurproef voor een grondrecht
Dit boek is geschreven in opdracht van de Facultatieve Groep in Den Haag ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie en is online verkrijgbaar. Tevens de Engelse samenvatting.
 • Medewerking aan Schol­ten, W., ed. ‘Tweede Wereldoorlog: roof en rechtsherstel. Eindrapport van de Begeleidingscommissie onderzoek financiële tegoeden WO‑II in Nederland’. 3 dln. Niet uitgegeven rap­port Begeleidingscom­missie on­derzoek financiële tegoeden WO‑II in Nederland, december 1999.
 • ‘Ruimte voor rouwen. Sterfte en het vullen van de leegte door twee pro­tes­tantse huisvaders, 1791-1886’. Negentiende Eeuw, XXV (2001-2) 101-120.
 • Doodse dingen. Funeraire cultuur in landschappelijk verband. Reeks Funeraire Cultuur. Soesterberg, 2002.
Doodse Dingen
Dit boek is de inleiding op de reeks Funeraire Cultuur van Vereniging de Terebinth en is online verkrijgbaar.
 • ‘Tussen zielloos en bezield. Funeraire architectuur in historisch perspectief’ in: H. Hekkema, ed. Uitvaartcultuur als ontwerpopgave. Situering en architectuur van funeraire functies in een veranderende samenleving. Een ideeënprijsvraag. Zwolle, 2002. Klik hier voor de tekst.
 • Arnhem. Reeks Funeraire Cultuur. Soesterberg, 2002.
Arnhem
Dit boek is geschreven voor de reeks Funeraire Cultuur van Vereniging de Terebinth en is online verkrijgbaar.
 • ‘Leren studeren. De verwetenschappelijking van het onderwijs aan de KMA, 1948-1961’ in: P. Groen en W. Klinkert, ed. Studeren in uniform. 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003. Den Haag, 2003.
 • ‘Nasi goreng en negerzaad. De opleiding van Indonesische cadetten aan de KMA, 1949-1957’. Armamentaria. Jaarboek Legermuseum, XXXVIII (2003-2004) 258-283. Klik hier voor de tekst.
 • ”Wee je gebeente!’ Het Arnhemse kerkhofoproer gezien vanuit gender­perspec­tief, 1781-1785′ in: Altena, M.; Bouw, C.; Broek­hans, M.; Cap­pers, W.; Nederveen Meerkerk, E. van; Reynaerts, J. en Ruberg, W., ed.  Moordmeiden en schone slaapsters. Beleving en verbeelding van vrouwen en de dood. Jaarboek voor Vrouwenge­schiedenis XXIV. Amsterdam, 2004.
 • ‘Op het snijvlak van natuur en cultuur. Medicalisering van het lijkbezorgingsrecht’. Bijblijven, XXIV (2008-1) 8-19.
 • ‘Burial Law as view-point towards death’ in : D.R. Cooley en L. Steffen, ed. Re-imaging death and dying. Probing the boundaries. Oxford, 2009. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Fallen soldiers. Personal loss and national identity in the Netherlands’. Mortality, XIV (september 2009, supplement) S10.
 • Aan deze zijde van de dood. Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576-2010. 2 dln. S.l., 2012.
Zie hier voor de inhoudsopgave van het proefschrift.
Zie hier voor de summery. Het boek is online verkrijgbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ‘Biografische funeralia. Sporen van levenseindes als bouwstenen voor een geschiedenis van de dood’. Tijdschrift voor Biografie, II (2013-3) 5-13.
 • Aan deze zijde van de dood. Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576-2010′. Jaarboek voor Liturgieonderzoek, XXX (2014) 263-276. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Polemiek over het perspectief. Nederlandse funeraire cultuur gezien vanuit het hogere in het aardse’. Jaarboek voor Liturgieonderzoek, XXXI (2015) 95-116. Klik hier voor de tekst.
 • ‘Richtlijn lijkschouw voor behandelend artsen. Werkwijze en samenwerking met gemeentelijk lijkschouwers en politie’. Utrecht, 2016. Klik hier voor de tekst.
 • Met Tjerk Wiersma. ‘Richtlijn ‘Lijkschouw voor behandelend artsen’ eindelijk gereed’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, CLX (2016-D344) 1-4.
 • ‘Kiezen voor cremeren’ in: B. Gasenbeek, ed. Vrijdenken & humanisme in Nederland. 40 plekken van herinnering (Bussum, 2016).
 • ‘Rust en reuring. De Nederlandse stadsbegraafplaats als ontmoetingsplaats 1875-1925’ in: B. de Pater; T. Sintobin en H. Vandevoort, ed. ‘Allen zijn welkom. Ontmoetingsplaatsen in de Lage Landen rond 1900. Rythmus. Jaarboek voor de studie van het fin de siècle IV. Hilversum, 2017.